Regulamin konkursu „Walentynkowa Piespodzianka” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Mateusz Topolanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Topolanek MMJK, ul. Chełmońskiego 19, 62-050 Mosina, NIP: 777-292-13-24 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/piespodzianka (zwanej dalej “konto Piespodzianka”)  

 

Warunki uczestnictwa 

 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat, lub osoby niepełnoletnie wyłącznie z zgodą rodzic lub opiekuna prawnego.  

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego, publicznego konta w serwisie Instagram 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „obserwuj” na koncie Piespodzianka  

6. Konkurs trwa od 25.01.2020 do 07.02.2020 do godziny: 23:59  

7. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 10.02.2020 za pośrednictwem konta Piespodzianka 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram’a 

 

Zadanie konkursowe 

 

9. Zadanie konkursowe polega na dodaniu na prywatnym koncie Uczestnika własnoręcznie zrobionego zdjęcia psa utrzymanego w walentynkowej tematyce. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #walentynkowapiespodzianka oraz oznaczone @piespodzianka. Na zdjęciu należy oznaczyć konto innego użytkownika Instagrama (zwanego dalej Oznaczonym Użytkownikiem) oraz w opisie uzasadnić dlaczego właśnie z tym Użytkownikiem chciałoby się spędzić Walentynki.

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca 

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie, które wraz z opisem ich zdaniem jest najbardziej kreatywne oraz przejawia najwyższe walory estetyczne. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.  

11. Zwycięzca Konkursu oraz Oznaczony Użytkownik zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie lub przez adres e-mail. 

 

Nagroda 

 

12. Nagrodą w konkursie jest jednorazowa Piespodzianka Standard (edycja luty 2020) dla Uczestnika konkursu oraz dla Oznaczonego Użytkownika. 

13. Nagrody zostaną dostarczona Zwycięzcy oraz Uznaczonego Użytkownika pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost 

14Aby otrzymać nagrodę należy w terminie do 15.02.2020 przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie adres, na który nagroda na zostać wysłana wraz z numerem telefonu i adresem e-mail Po tym terminie nagroda traci ważność.  

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz Oznaczonego Użytkownika na koncie Piespodzianka 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Oznaczonego Użytkownika. W takim przypadku nagroda przepada.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika lub Oznaczonego Użytkownika, któremu przyznano nagrodę.  

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  

 

Reklamacje 

 

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  

20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”  

22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

 

Postanowienia końcowe 

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.  

24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na koncie Piespodzianka.