Regulamin konkursu „Walentynkowa Piespodzianka” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Piespodzianka zp. z o.o, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chełmońskiego 19, 62- 050 Mosina, NIP: 777-337-83-36, REGON: 389807221, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@piespodzianka.pl 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/piespodzianka (zwanej dalej “konto Piespodzianka”)  

 

Warunki uczestnictwa 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat, lub osoby niepełnoletnie wyłącznie z zgodą rodzic lub opiekuna prawnego.  

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego, publicznego konta w serwisie Instagram 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „obserwuj” na koncie Piespodzianka  

6. Konkurs trwa od 24.10.2022 do 06.11.2022 do godziny: 23:59  

7. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 07.11.2022 za pośrednictwem konta Piespodzianka 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram’a 

 

Zadanie konkursowe 

9. Zadanie konkursowe polega na dodaniu na prywatnym koncie Uczestnika własnoręcznie zrobionego zdjęcia psa utrzymanego w jesiennej tematyce. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #jesiennapiespodzianka oraz oznaczone @piespodzianka. W opisie należy opisać ulubione jesienne aktywności z psem.

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca 

10. Organizator wybierze zdjęcie, które wraz z opisem jego zdaniem jest najbardziej kreatywne oraz przejawia najwyższe walory estetyczne. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.  

11. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie lub przez adres e-mail. 

 

Nagroda 

12. Nagrodą w konkursie jest jednorazowa Piespodzianka Standard (edycja listopad 2022). 

13. Nagrody zostaną dostarczona Zwycięzcy oraz Uznaczonego Użytkownika pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost 

14Aby otrzymać nagrodę należy w terminie do 15.11.2022 przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie adres, na który nagroda na zostać wysłana wraz z numerem telefonu i adresem e-mail Po tym terminie nagroda traci ważność.  

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na koncie Piespodzianka 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika lub Oznaczonego Użytkownika, któremu przyznano nagrodę.  

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  

 

Reklamacje 

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  

20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”  

22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

 

Postanowienia końcowe 

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.  

24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na koncie Piespodzianka.