Regulamin konkursu „Najlepsza niespodzianka 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Mateusz Topolanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Topolanek MMJK, ul. Chełmońskiego 19, 62-050 Mosina, NIP: 777-292-13-24 

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/piespodzianka (zwanej dalej “konto Piespodzianka”)  


Warunki uczestnictwa 


5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat, lub osoby niepełnoletnie wyłącznie z zgodą rodzic lub opiekuna prawnego.  

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego, publicznego konta w serwisie Instagram 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „obserwuj” na koncie Piespodzianka  

6. Konkurs trwa od 27.12.2019 do 08.01.2020 do godziny: 23:59  

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.01.2020 za pośrednictwem konta Piespodzianka 

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram’a 


Zadanie konkursowe 


9. Zadanie konkursowe polega na dodaniu na prywatnym koncie uczestnika własnoręcznie zrobionego zdjęcia pokazującego radość Psa z otrzymanej niespodzianki wraz z opisem prezentu, który Psu sprawia największą radość. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #piespodzianka oraz oznaczone @piespodzianka. 

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca 

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie, które wraz z opisem ich zdaniem jest najbardziej kreatywne oraz przejawia najwyższe walory estetyczne. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.  

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie lub przez adres e-mail. 


Nagroda 


12. Nagrodą w konkursie jest styczniowa Piespodzianka Standard. 

13. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost 

14Aby otrzymać nagrodę należy wyrobie do 15.01.2020 przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie adres, na który nagroda na zostać wysłana wraz z numerem telefonu i adresem e-mail Po tym terminie nagroda traci ważność.  

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na koncie Piespodzianka 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  


Reklamacje 


19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  

20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”  

22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  


Postanowienia końcowe 

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.  

24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na koncie Piespodzianka.